असा मृत्यू का यावा…

मृत्यू हा शाश्वत आणि सत्य. संपूर्ण जीवनमान त्याला स्वीकारतात; परंतु सर्व काही सुरळीत सुरू असताना कुणाच्या तरी चुकीने आयुष्याचा अंत होत असेल, ही बाब स्वीकारण्याजोगी नाहीच़ सध्या मानवजात नको तितकी…